Hoeveel is een woning of bedrijfspand waard? Deze vraag kan voor verschillende doeleinden aan de orde komen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de koop of verkoop van een woning, het afsluiten van een hypotheek, de polis van de verzekering, of de economische waarde voor de belastingdienst. Bij kunt u terecht voor een deskundige taxatie, met extra uitgebreide en onderbouwde rapportage

AANDACHTSPUNTEN TAXATIE

Tijdens de taxatie, inspectie van de woning of het bedrijfspand, let onze makelaar op aspecten als: de staat van het onderhoud, inhoud en oppervlakte van de woning of het bedrijfspand, de constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen, de mate van isolatie, de rechten en plichten die op de grond rusten, de ligging en omgeving. Bovendien brengt de makelaar overige omstandigheden in kaart die de waarde kunnen be´nvloeden, als prijsontwikkelingen in de markt, de bestemmingsplannen maar ook bijvoorbeeld de macro-economische omstandigheden. Van de bevindingen ontvangt u naast een toelichting van de makelaar een uitgebreid taxatierapport. In de meeste gevallen wordt het taxatierapport na moment van opdrachtverstrekking binnen 1 week aan u toegezonden. Indien gewenst kunnen wij de opname en de schriftelijke rapportage binnen circa 24 uur verrichten.

CONSULTANCY

Ons kantoor heeft in de afgelopen jaren bewezen waarde toe te voegen aan non-profit en profit organisaties als bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en (al dan niet grote) institutionele bellegers in zowel financieel, juridisch en markttechnisch opzicht. Met grote regelmaat worden wij vanaf het eerste stadium geraadpleegd en leveren wij maatwerk ten aanzien van marktonderzoeken en investeringsanalyses. Aantoonbare deskundigheid, begrip en inleving in onze opdrachtgevers en diens doelstellingen en natuurlijk een vlekkeloze reputatie vormen de uitgangspunten voor een objectief onderbouwde waardering. weet de noodzakelijke criteria en parameters op waarde te schatten en kan zijn bewezen deskundigheid vertalen naar heldere en deskundige analyses en rapportages. Wilt u meer informatie of een taxatie laten uitvoeren, neem dan contact met ons op.

GRATIS WAARDEBEPALING

Bent u benieuwd naar wat uw woning ongeveer waard is? En heeft u deze waarde niet nodig voor de hypotheek, verzekering, of belastingdienst? Maak dan een afspraak voor een gratis waardebepaling. Naar aanleiding van een korte inspectie van de woning en prijsontwikkeling van de buurt/markt ontvangt u een indicatie van de huidige waarde van uw woning. ( Let op! deze waardebepaling is geen taxatie)

HET TAXATIEPROCES, IN THEORIE

Ook de Griekse geleerde Plato noemde het bepalen van een waarde al ÚÚn van de moeilijkste vraagstukken. De taxatieleer vindt haar oorsprong zowel in de economische- als de juridische wetenschap. In de taxatieleer wordt het begrip waarde als volgt gedefinieerd:

"De waarde van een object is de meest waarschijnlijke prijs die voor het object tot stand kan komen in een open marktsituatie, gegeven de fysieke, economische, sociale en juridische kwaliteit van dat object."

De taxateur redeneert veelal vanuit een economische invalshoek. Afhankelijk van de opdracht, de aard van het vastgoed en de locatie kan de juridische status een meer of mindere rol spelen. Vastgoedtaxaties zijn in principe micro - economische activiteiten. De taxateur kijkt in beginsel naar de interactie tussen kopers en verkopers in een marktomgeving, om de waarde vast te stellen. Maar het is onmogelijk om dit goed te doen zonder naar de macro -economische invloeden te kijken en te zien wat voor invloed die hebben op de vraag en het aanbod in de markt. Om de waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen hebben wij actuele gegevens omtrent de prijsontwikkeling en de betaalbaarheid nodig, daarom vindt u in onze rapporten dan ook altijd de meest recente marktsituatie. Naast prijsontwikkeling en betaalbaarheidspercentages kijken we overigens ook naar het consumentenvertrouwen, de werkeloosheid en de ontwikkeling van de economie.

De methode die gebruikt wordt om de genoemde interactie tussen kopers en verkopers te meten is de vergelijkende- of comparatieve methode. Deze methode kenmerkt zich door het vergelijken van diverse objecten waarvan de transactiekenmerken bekend zijn. Om de, vaak veel van elkaar verschillende, transacties met elkaar te kunnen vergelijken worden ze onderling vergelijkbaar gemaakt, geobjectiveerd als het ware. Dat doen we vrijwel permanent aan de hand van een referentienet, hierop is exact en onderbouwd in kaart te brengen wat het prijsniveau is. Voor meer unieke objecten brengen we tevens diverse andere parameters in beeld, om zoveel mogelijk indicatoren te hebben, bijvoorbeeld via de residuele grondwaarde, de prijs per m2 grond.

Onroerende zaken (en haar bewoners/gebruikers) zijn heterogene zaken zodat onderlinge vergelijkbaarheid niet zonder meer mogelijk is. Met name in een bewegende markt vraagt dit veel ervaring. Het klassieke fingerspitzengefŘhl blijft dan ook onmisbaar in de praktijk en is ook alleen daar te leren. De verschillen worden bepaald door wat wij "de verschillen interne objectkwaliteit" noemen, deze bestaan uit ligging, omvang en het bestemmingsplan welke een positieve of negatieve invloed kunnen hebben. Ook zeer belangrijk voor het bepalen van de waarde van de onroerende zaak is de markt waarin het verhandeld wordt. Voor de onroerend goed markt zijn de volgende kenmerken van belang:

  1. Ondoorzichtigheid; transacties niet volledig openbaar
  2. Immobiliteit; de locatiegebondenheid maakt de fysieke kwaliteit ondergeschikt
  3. Vertraging in de prijsreactie; bijvoorbeeld door renteschommelingen
  4. Ontbreken van controle van consumenten op de omstandigheden; voorraadmarkt
  5. Emotionele binding

Bovenstaande kenmerken in acht genomen kunnen we aannemen dat het bepalen van de waarde van onroerend goed geen exacte wetenschap is, waarbij op wiskundige wijze de prijs is vast te stellen. Het is dan ook de taak van de taxateur om zoveel mogelijk doorzichtigheid te creŰren.